شوراي تخصصي پژوهش و فناوری استان چهارمحال و بختیاری

رييس شورا: دكتر ؟؟؟ – معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبریز

گزارش برگزاری جلسات شورا و کمیته های وابسته:

برگزاری جلسات شورای تخصصی پژوهش و فناوری استان به صورت ماهانه برگزار گردیده و

عملکرد شورای پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۴:

–    پايش مداوم اعتبار مجلات و وب‌سايت‌هاي مجلات علمي و تدوين فهرست جامع از وب‌سايت‌هاي جعلي به‌طور مداوم در هر ماه برای بارگذاری و اطلاع‌رسانی در وب‌سایت دفتر گسترش علم و علم‌سنجی سازمان مرکزی و در نتیجه جلوگيري از هدر رفت

عملکرد شورای پژوهش و فناوری سال 1395:

–    استخراج اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي از وب‌سايتWoS و گزارش رتبه ؟؟ دانشگاه آزاد اسلامي در سطح كل