شوراي تخصصي اداری و مالی استان چهارمحال و بختیاری

رييس شورا: دكتر ؟؟؟- معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامي واحد ؟؟؟

اهم فعالیت‌های شورا:

 1-     تشکیل کمیته های تخصصی در قالب سه کمیته مازاد درمان، موارد خاص اداری، موارد خاص مالی

2-     برگزاری تعداد 4 جلسه شورای معاونین اداری و مالی در سطح استان

3-     مصاحبه اولیه از افراد معرفی شده جهت تصدی پست معاونت اداری و مالی واحدها

4-     برگزاری 26 جلسه کمیته موارد خاص اداری- تعداد موارد بررسی شده و مصوبات: 279 مورد

5-     برگزاری 8 جلسه کمیته موارد خاص مالی- تعداد موارد بررسی شده و مصوبات: 75 مورد

6-      بررسی و صدور مجوزهای اصلاح سنوات حسب درخواست واحدها ومراکز استان

7-     بررسی و تصویب بالغ بر 12000 پرونده پاراکلینیکی و دندانپزشکی کارکنان و اعضای هیات علمی استان در قالب 220 صورتجلسه

8-     برگزاری نشست دبیران کمیته بیمه و رفاه واحدهای استان و بررسی موارد مربوطه

9-     برگزاری 13 جلسه کمیسیون معاملات استان- تعداد موارد بررسی شده و مصوبات: 103 مورد

10- برگزاری دوره آشنایی با آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت استانی برای معاونین اداری و مالی

11- مصاحبه و معرفی افراد جهت عضویت در کمیسیون معاملات واحدها

12-  انجام مرحله دوم سامان­دهی نیروهای مازاد واحد بناب با همکاری و هماهنگی مسئولین واحد و دبیرخانه هیات امنای استان

13- اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف نیروهای فاقد مجوز واحدهای دانشگاهی استان